Opłaty za przedszkole w roku 2022:

ŻYWIENIE:

stawka dzienna: 12,00 zł

Opłata za wyżywienie jest pobierana za bieżący miesiąc do 20 dnia każdego m-ca, jedynie w miesiącu grudniu do 15. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata podlega zwrotowi za każdy zgłoszony dzień.

Za nieobecności jest robiony odpis (przy naliczaniu opłaty za następny miesiąc), jeżeli rodzice zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godz. 9.00. Rodzic informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Rodziny mające trudną sytuację materialną mają możliwość zwrócenia się do OPS-u w celu dofinansowania posiłków.

Istnieje możliwość wnoszenia opłat za żywienie w następujących formach:

1). Wpłaty gotówką w kasie przedszkola w ustalonych i podanych do wiadomości rodziców terminach.

2). Wpłaty przelewem na rachunek bankowy 78 1030 1508 0000 0005 5109 9024 (po uprzednim otrzymaniu informacji mailowej od kierownika gospodarczego). Prosimy zwrócić uwagę, aby w treści przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonujecie Państwo wpłaty

OPŁATA ZA POBYT:

Od 1 września 2017 r. zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – opłata za godziny realizowane poza podstawą programową w przedszkolach warszawskich nie obowiązuje.